Privacyverklaring KermtStroomt

KERMTSTROOMT respecteert de privacy van haar klanten, leveranciers, bezoekers van haar website en andere contacten, in het bijzonder de rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze diverse contacten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen (zie artikel 6 en volgende). Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website Belgium.be, informatie en diensten van de overheid. Meer bepaald op de link:
https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens alsook op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de hierna volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring (ook ‘privacy policy’) is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 – Bepalingen

 1. Onze website (hierna ook “de website”): https://www.kermtstroomt.be
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “de beheerder”): Tom Nijsen, gevestigd te Meybroekstraat 96, 3510 Kermt.

Artikel 2 – Het verzamelen van gegevens volgens de Europese wetgeving betreffende GDPR (Global Data Protection Regulation) ook bekend als AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Uw gegevens worden verzameld door KERMTSTROOMT. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. KERMTSTROOMT verzamelt concreet de volgende gegevens: voornaam, naam, adres, telefoonnummer(s), emailadres en indien van toepassing: btw nummer, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam en –adres alsook eventueel uw functie. Deze persoonsgegevens die via de website of op enige andere manier worden verzameld, worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u, mede onder vorm van informatiebrieven, hetzij in digitale vorm of niet, en indien aan de orde, voor het verwerken van uw bestellingen en facturatie. In geval u een leverancier bent van KERMTSTROOMT, gebruiken we deze gegevens hoofdzakelijk voor het voldoen van uw correcte facturen aan ons, het aanvragen van offertes en het onderhouden van onze relatie met u.

Bovenstaand gebruik van uw gegevens door KERMTSTROOMT steunt op één van hieronder volgende wettelijke grondslagen of een combinatie van deze:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst / contract.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
 • Expliciete toestemming van de betrokkene
 • Wettelijke verplichting

Artikel 3 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen deze verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via tom@kermtstroomt.be . Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen één maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee maanden verlengd worden.

Artikel 4 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 5 – Informatiebrieven en mailings

U kunt informatie krijgen van de beheerder via conventionele post of e-mail. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgend adres: tom@kermtstroomt.be.

Artikel 6 – Technische en organisatorische maatregelen van KERMTSTROOMT om GDPR compliant te zijn

De databank waar bovengenoemde persoonlijke gegevens zich bevinden, wordt door KERMTSTROOMT met zorg afgeschermd door middel van een krachtige paswoord. Maatregelen werden genomen betreffende login op de verschillende multimedia toestellen in het gebruik van KERMTSTROOMT. Er kan bijvoorbeeld bij inbraak of bij het in handen komen van derden van een der toestellen zonder login geen data onttrokken worden aan deze toestellen. Internet van de beheerder is afgeschermd met unieke, op regelmatige basis gewijzigde paswoorden volgens moderne aanbevelingen. De KERMTSTROOMT  website is beveiligd met een versleutelde encryptie en SSL certificaat. Organisatorisch heeft KERMTSTROOMT een data assessment uitgevoerd en aan de hand daarvan zijn website, evt. contracten & algemene voorwaarden en privacyverklaring aangepast om conform te zijn met de GDPR wetgeving.

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard zolang KERMTSTROOMT bestaat of tot de betroffen persoon zijn recht uitoefent om zijn/haar gegevens te laten verwijderen.

Artikel 8 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke, of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 9 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 10 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates alleraard uit te kunnen voeren.

Artikel 11 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid, U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U  bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van ieder actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(n)en oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 12 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en logininformatie.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
 • Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van onze bezoekers van de website.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hun adres te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. Meer specifiek kunnen wij volgende cookies gebruiken:
 1. Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
 2. Google Analytics (analytische cookies)
 3. Adobe (analytische cookies)
 4. Facebook (tracking cookie)
 5. Google Adwords (tracking cookie)

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Artikel 13 – Contact

Voor vragen, informatie over KERMTSTROOMT of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: tom@kermtstroomt.be.

Artikel 14 – Toepasselijk Recht

Op deze KERMTSTROOMT Privacy Policy, waarvan de laatst geldige stand te vinden is op https://www.kermtstroomt.be/privacy – is het Belgisch Recht van toepassing. De rechtbank van Hasselt is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden.